บทบาท ICT กับการเรียนรู้

posted on 14 Sep 2010 19:00 by mind-peaceful

บทบาท ICT กับการเรียนรู้....

        ICT คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง  คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสารโทรคมนาคมสามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้เร็ว  และสื่อสารกันได้สะดวก  เทคโนโลยีดังกล่าวจึงเรียกรวมว่า  ICT  -  Information and Communication Technology  ไอซีที มีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก  โดยเฉพาะการประยุกต์ในระบบการศึกษา 

ความหมาย ICT

        ICT ย่อมาจาก “Information and Communication Technology”  หมายถึง “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง  แปลง  จัดเก็บ ประมวลผล  และค้นคืนสารสนเทศ

                I              ย่อมาจากคำว่า      Information          คือ  ระบบสารสนเทศ

                C             ย่อมาจากคำว่า      Communication  คือ การสื่อสาร

                T             ย่อมาจากคำว่า      Technology          คือ เทคโนโลยี ในที่นี้คือ คอมพิวเตอร์

ความสำคัญของ ICT

        การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ความหมายโดยรวม หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยให้ความสำคัญ กับผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ   สังคมและเทคโนโลยี  ให้ความสำคัญสูงสุดในกระบวนการการปฏิรูปการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น ปลูกฝังคุณธรรมในทุกวิชา  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง

        ปัจจุบันพบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่อง ICT จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2550 – 2554 ดังนี้ “ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน  ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐาน สากล” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม

 

ลักษณะการใช้ ICT

·       การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

·       การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

·       การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

บทบาทของสถานศึกษาในการใช้  ICT  เพื่อจัดการเรียนรู้

บทบาทของสถานศึกษา

        1. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันด้าน ICT

        2. จัดทำหลักสูตร/จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการด้าน ICT

        3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

        4. สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งาน ICT อย่างทั่วถึง

        5. ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู

สถานศึกษาที่มุ่งหวังจะนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่อไปนี้

        1. มีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน

        2. ติดต่อกับแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        3. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

        4. ขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่และเวลา

        5. นำศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้

ความสำเร็จในการใช้ ICT ในการเรียนรู้

        1.  ผู้เรียน : จะต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

        2. หลักสูตร : จะต้องมีการสอดแทรก ICT เข้าในกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้

        3. ผู้สอน/ผู้บริหาร : จะต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอน

        4. เทคโนโลยี : เลือกใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผู้เรียน

ดังนั้น การจะพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริม พัฒนาโครงสร้าง ICT ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทั้งเขตเมือง และชนบท รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ ICT ของประชากร ทั้งในการดำรงชีวิต และในการทำงาน ซึ่งจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา และหาวิธีการที่จะกระตุ้นเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้ ICT

การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งมีโอกาสเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้พัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียน

        เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้า เรียนรู้ อย่างทั่วถึง โดยเฉลี่ยนักเรียน 20 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ในปีการศึกษา 2549 ได้รับงบประมาณจัดกาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวนถึง 250,000 เครื่อง พร้อมต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียน

2. จัดหา พัฒนาสื่อ และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

        จัดซื้อ จัดหา และสร้างสื่อขึ้นเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ไม่ถูกจำกัดสถานที่ เวลา ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า e-Learning ต่อไป

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้เวลาในการสร้างประมาณ 3-5 ปี ละสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในระยะเริ่มต้นจึงจำเป็นต้องซื้อสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนที่มีคุณภาพสูง ได้รับการพัฒนามานานแล้วในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องเริ่มสร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ในการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นจะสามรถส่งอออกขายให้ประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะในวิชาที่เป็นพื้นฐานใช้ร่วมกัน ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดถึงวิชาศิลปะและสังคม

3.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        นอกจากครู อาจารย์ จะมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกำหนดหลักสูตร การพัฒนา เป็น 3 ส่วน คือ

-ความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

-ความรู้ในการบูรณาการ ICT กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

-ความรู้ในการสร้างสื่อมัลติมิเดีย และการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ครู อาจารย์ ทุกคนจะต้องมีความรู้ในส่วนแรก และประมาณหนึ่งในสามจะได้รับการอบรมด้านบูรณาการ ICT กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งจะได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างสื่อมัลติมิเดียและอีกจำนวนหนึ่ง จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ตลอดถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกด้วย

4.การจัดทำ Web Portal

        ให้บริการสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แก่ครู นักเรียน ที่ต้องการเรียนรู้ ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม และใช้เป็นช่องทางสื่อสารในโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ไม่ขึ้นกับเวลา สถานที่ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถระหว่างกันได้ โดยเฉพาะไม่มีข้อจำกัดใดๆ อีกต่อไป

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้ ได้ดำเนินการแล้วและกำลังทำให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ ICT ในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังเร่งรัดดำเนินการตามแผน และจะเสริมสร้างการนำ ICT เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลให้เยาวชนไทยมีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์แข่งขันได้ในเวทีโลก และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

เอกสารอ้างอิง

1. http://www.kroobannok.com/blog/12649

2. http://www.rpk.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=102:-ict-&catid=36&Itemid=84

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet